Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc

* Cách cài đặt và checksum với bộ cài đặt đầy đủ:

Bước 1:
- Download và cài đặt file qsfv236.exe (chương trình để checksum).
- Link download qsfv236.exe:http://www.quicksfv.org/qsfv236.exe

Bước 2:Tải file cài đặt Chiến Quốc và file setup.sfv (file checksum) để trong cùng một thư mục.
Bước 3:Sau khi download thành công mở chương trình QuickSFV và chỉ đường dẫn về file setup.sfv.Bước 4:Nếu hiện ra thông báo như sau chứng tỏ bạn đã download thành công và file download không có lỗi.*Cách cài đặt và checksum với file chia nhỏ:
Bước 1:
- Download và cài đặt file qsfv236.exe (chương trình để checksum).
- Link download qsfv236.exe:http://www.quicksfv.org/qsfv236.exe
Bước 2:Tải các file cài đặt Chiến Quốc và file setup.sfx.sfv (file checksum) để trong cùng một thư mục.

Bước 3:Sau khi download thành công mở chương trình QuickSFV và chỉ đường dẫn về file setup.sfx.sfv .Như sau:
 

Bước 4:Nếu hiện ra thông báo như sau chứng tỏ bạn đã download thành công.Đầu trang