Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
 
Tạp Hóa
Vật Phẩm Tên Giá (Kim Bảo) Chi tiết
Thể Chất Tẩy Điểm Hoàn

50

Đan Dược có thể trả lại tất cả điểm số Thể Chất cho người chơi.
Tinh Thần Tẩy Điểm Hoàn

50

Đan dược có thể trả lại tất cả điểm số Tinh Thần cho người chơi.
Cường Lực Tẩy Điểm Hoàn

50

Đan dược thần kỳ có thể trả lại tất cả các điểm số Cường Lực cho người chơi.
Nại Lực Tẩy Điểm Hoàn

50

Đan dược thần kỳ có thể trả lại tất cả điểm số Nại Lực cho người chơi.
Mẫn Tiệp Tẩy Điểm Hoàn

50

Đan dược thần kỳ có thể trả lại tất cả điểm số Mẫn Tiệp cho người chơi
Thẻ Dịch Quỷ

1

 

 

Duy trì biến hình thành Dịch Quỷ trong vòng 1 tiếng, đồng thời nâng cao 2% Thân Thủ.

Thẻ Kim Tinh

1

 

 

Công Nội 2% cao nâng thời đồng tiếng, 1 vòng trong Tinh Kim thành hình biến trì Duy

Thẻ Mộc Tinh

1

 

 

Duy trì biến hình thành Mộc Tinh trong vòng 1 tiếng, đồng thời nâng cao 2% Ngoại Kháng.

Thẻ Thủy Tinh

1

 

 

Duy trì biến hình thành Thủy Tinh trong vòng 1 tiếng, đồng thời nâng cao 2% Nội Kháng.

Thẻ Hỏa Tinh

1

 

 

Duy trì biến hình thành Hỏa Tinh trong vòng 1 tiếng, đồng thời nâng cao 2% Nội Công.

Thẻ Thổ Tinh

1

 

 

Duy trì biến hình thành Thổ Tinh trong vòng 1 tiếng, đồng thời nâng cao 2% Khí Huyết.

Thẻ Ẩn Diện Nhân

1

 

 

Duy trì biến hình thành Ẩn Diện Nhân trong vòng 1 tiếng, đồng thời nâng cao 2% Thân Thủ.

Thẻ Thích Khách

1

 

 

Duy trì biến hình thành Thích Khách trong vòng 1 tiếng, đồng thời nâng cao 2% Thân Thủ.

Thẻ Thiên Cương Môn Thủ

1

 

 

Duy trì biến hình thành Thiên Cương Môn Thủ trong vòng 1 tiếng, đồng thời nâng cao 2% Khí Huyết.

Thẻ Địa Sát Môn Thủ

1

 

 

Duy trì biến hình thành Địa Sát Môn Thủ trong vòng 1 tiếng, đồng thời nâng cao 2% Ngoại Kháng.

Thẻ Thái Cực Môn Thủ

1

 

 

Duy trì biến hình thành Thái Cực Môn Thủ trong vòng 1 tiếng, đồng thời nâng cao 2% Nội Công.

Thẻ Đao Hồn

1

 

 

Duy trì biến hình thành Đao Hồn trong vòng 1 tiếng, đồng thời nâng cao 2% Ngoại Công.

Thẻ Kiếm Hồn

1

 

 

Duy trì biến hình thành Kiếm Hồn trong vòng 1 tiếng, đồng thời nâng cao 2% Chính Xác.

Thẻ Thương Hồn

1

 

 

Duy trì biến hình thành Thương Hồn trong vòng 1 tiếng, đồng thời nâng cao 2% Thân Thủ.

Thẻ Quỷ Tốt

1

 

 

Duy trì biến hình thành Quỷ Tốt trong vòng 1 tiếng, đồng thời nâng cao 2% Nội Công.

Thẻ Thiên Binh

1

 

 

Duy trì biến hình thành Thiên Binh trong vòng 1 tiếng, đồng thời nâng cao 2% Ngoại Kháng.

Thẻ Thần Tướng

1

 

 

Duy trì biến hình thành Thần Tướng trong vòng 1 tiếng, đồng thời nâng cao 2% Ngoại Công.

Thẻ Đậu Binh

1

 

 

Duy trì biến hình thành Đậu Binh trong vòng 1 tiếng, đồng thời nâng cao 2% Nội Công.

Thẻ Đào Phạm

1

 

 

Duy trì biến hình thành Đào Phạm trong vòng 1 tiếng, đồng thời nâng cao 2% Thân Thủ.

Thẻ Mã Tặc

1

 

 

Duy trì biến hình thành Mã Tặc trong vòng 1 tiếng, đồng thời nâng cao 2% Thân Thủ.

Thẻ Hung Nô Mã Tặc

1

 

 

Duy trì biến hình thành Hung Nô Mã Tặc trong vòng 1 tiếng, đồng thời nâng cao 2% Thân Thủ.

 
Đầu trang