Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
 
Thú Nuôi
Vật Phẩm Tên Giá (Kim Bảo) Chi tiết
Ngọc Linh Dịch 7
Một loại nước tiên cho Bảo Thú dùng, có thể làm cho Sủng Vật trở vể trạng thái cấp 0 như ban đầu.
 
Đầu trang